bt1
1161.jpg
Atpakaļ

B21

Ogres Tehnikums

LVA

M: ovt@ovt.lv
W: ovt.lv
T: 65024254
F: 65055202
A: „Ogres meža tehnikums”,Aizupes,Tīnūžu pagasts,Ikšķiles novads,LV-5001


Ogres tehnikums ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kam piešķirts Profesionālās izglītības kompetences centra statuss. Ogres tehnikumā gan jaunieši, gan pieaugušie var iegūt profesionālo izglītību atbilstoši savām interesēm un vajadzībām. Jauniešiem ar iegūtu pamatizglītību Ogres tehnikums piedāvā iespēju iegūt šādas profesionālās kvalifikācijas: • meža mašīnu operators, • meža mašīnu mehāniķis, • mežsaimniecības tehniķis, • būvizstrādājumu galdnieks, • mēbeļu galdnieks, • namdaris, • datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, • datorsistēmu tehniķis, • elektronikas tehniķis, • grāmatvedis, • klientu apkalpošanas speciālists, • viesmīlības pakalpojumu speciālists, • ēdināšanas pakalpojumu speciālists, • maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists, • apģērbu modelētājs, • interjera noformētājs, • vizuālās reklāmas noformētājs, • multimediju dizaina speciālists, • video operators, • vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists. Ja interesents ir ieguvis vispārējo vidējo izglītību, tehnikumā iespējams apgūt šādas profesionālās kvalifikācijas: • meža mašīnu operators, • mežsaimniecības tehniķis, • datorsistēmu tehniķis, • elektronikas tehniķis • būvkonstrukciju montētājs, • klientu apkalpošanas speciālists. • vizuālās reklāmas noformētājs, • multimediju dizaina speciālists, • lietvedis, • kokvedēja automobiļa vadītājs, • kokkopis (arborists). Pieaugušie ar Ogres tehnikuma piedāvātajām izglītības programmām var iepazīties www.ovt.lv - Pieaugušo izglītības centrs


Ogre Technical School is one of the largest vocational educational institutions in Latvia, which has been granted the status of Vocational Education Competence Centre. Young people and adults can get vocational training in accordance with their interests and needs at Ogre Technical School. Ogre Technical School offers young people with basic education to acquire the following professional qualifications: • Forest Machine Operator, • Forest Machine Mechanic, • Forestry Technician, • Joiner of Woodworking Construction, • Carpenter, • Computerized woodworking machine operator, • Computer Systems Technician, • Electronics Technician, • Accountant, • Customer Service Specialist, • Hospitality Services Specialist, • Catering Service Specialist, • Bread and Flour Confectionery Specialist, • Clothing Designer, • Interior Design Specialist, • Visual Advertising Designer, • Multimedia Design Specialist, • Video Operator. • Environmental Improvement and Object Design Specialist If you have acquired secondary education, you can acquire the following professional qualifications: • Forest Machine Operator, • Forestry Technician, • Computer Systems Technician, • Electronics Technician, • Customer Service Specialist, • Multimedia Design Specialist, • Visual Advertising Designer, • Building Construction Assembler, • Office Clerk, • Timber Truck Driver, • Tree Worker (Arborist). Adults can visit www.ovt.lv - Adult Education Centre – to find out more about the educational programmes offered by Ogre Technical School


Oгрский техникум является одним из крупнейших профессиональных учебных заведений Латвии, которому присвоен статус - Центр компетенции профессионального образования. Oгрский техникум как для молодых людей и так и для взрослых предлагает получить профессиональную подготовку в соответствии с их интересами и потребностями. Mолодым людям желающим получить среднее профессиональное образование, техникум предлагает следующие виды профессиональных квалификаций: • oператор лесозаготовительных машин, • mеханик лесозаготовительных машин, • tехник лесного хозяйства, • cтоляр деревообработки, • плотник, • oператор компьютеризованного деревообрабатывающего оборудования, • tехник компьютерных систем, • tехник по электронике, • бухгалтер, • cпециалист по обслуживанию клиентов, • cлужбы специализированные гостеприимства, • cпециалист общественного питания, • cпециалист кондитерских изделий, • mоделировщик одежды, • oформитель интерьера, • дизайнер визуальной рекламы, • mультимедийный специалист по дизайну, • cпециалист ландшафтного дизайна и благоустройства среды • видео оператор. Если получено среднее образование, в техникуме можно учиться на: • oператор лесозаготовительных машин, • tехник лесного хозяйства, • tехник компьютерных систем, • tехник по электронике, • cпециалист по обслуживанию клиентов, • mультимедийный специалист по дизайну, • дизайнер визуальной рекламы, • монтировщикa строительных конструкций, • делопроизводителя, • водителя лесовоза, • специалистa по уходу за зелеными насаждениями (арборист). Взрослые, желающие получить образование, с программами могут ознакомится на сайте - www.ovt.lv - образовательный центр для взрослых

D:

Direktore Ilze Brante
K: Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa

B:

19 Izglītība un apmācībaT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks