Baltijas vadođo izstâţu rîkotâjs

Floristu konkurss „Pavasara elpa” (22.–23.04.2016.)

Artűrs Bidiňđ: Izstâdes ”Nature Expo” projekta vadîtâjs   +371 26579824   +371 67065009   natureexpo@bt1.lv