Baltijas vadođo izstâţu rîkotâjs

„Nature Expo 2016”

Artűrs Bidiňđ: Izstâdes ”Nature Expo” projekta vadîtâjs   +371 26579824   +371 67065009   natureexpo@bt1.lv